Kürt müsünüz testi

Buraya ne yazacağım hakkında bir fikrim yok o yüzden sen de okuma nbr ii sn bnde ii napıon yatıomsn bnde kg sna da bb bb oynama şıkıdım şıkıdım şıkıdım

Buraya da ne yazacağımı bilmiyorum nbr hewal kuzi keri oh oh harika bas gaza aşkım bas gaza kim tutar seni bas gaza yollar senin hiç durma hadi uçur beni burdan

Created by: K�¼rt of Hewallers
(your link here more info)
  1. Göğüsünüz kıllı mı
  2. Göğüs kıllarınızı bilerek gösterir misiniz
  3. Zenginseniz sonradan mı zengin oldunuz
  4. Durmadan kürtlere söver misiniz
  5. Okullarda kürtçe öğretmek serbest olmalı mı
  6. Haftada 1den fazla kez duş alır mısınız
  7. Kürdistan kurulsa oraya taşınır mıydınjz
  8. Esmer misiniz
  9. Ülkücülerin kürtlere yanlış yaklaştığını düşünüyor musunuz
  10. Türkiye türklerin midir yoksa üzerinde yaşayan her milletin mi

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.

You can find more quizzes like this one in our Turkey Quiz category.