Sydämen terveys

Tässä testissä otetaan huomioon myí¶s ikä, valitse ikääsi sopiva vaihtoehto. Myí¶s sukupuolella on merkitystä, Male on mies ja Female on nainen. Rasti itseesi sopivat kohdat.

Tämä testi testaa sydämesi terveyttä, ole rehellinen itsellesi, niin saat itseäsi hyí¶dyttävän tuloksen, jota voit käyttää apuna määritellessäsi sinulle sopivia elämäntapoja

Created by: Ann

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Tupakoitko?
 2. Käytätkí¶ alkoholia?
 3. Millainen on BMI? Lasketaan paino jaettuna pituuden nelií¶llä eli 70g/1,70x1,70 = 20,58..
 4. Lautasellasi on päivittäin
 5. Harrastako liikuntaa kuten kävelyä, juoksua, pyí¶räilyä tai uintia?
 6. Onko sinulla diabetes
 7. Onko sinulla korkea verenpaine?
 8. Onko suvussasi sydänsairauksia?
 9. Onko sinulla sydänsairaus tai oletko saanut sydäninfarktin?
 10. Mikä on kokonaiskolesteroliarvosi?
 11. LDL-kosteroliarvosi
 12. HDL-Kolesterolisi
 13. Triglyseridi-arvosi

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.