Kuka kuuluisa salapoliisi on sinun alter egosi?

Tämän testin tarkoituksena on paljastaa sisäinen salapoliisisi, kehen kuuluisaan fiktiiviseen salapoliisiin/etsivään voisit samaistua ja ketä muistutat eniten.

Ota selvää ja tee testi, iällä eikä sukupuolella ei ole merkitystä tässä testissä - kysymykset ja vastaukset ovat sovellettuja. Vastaile sen mukaan miltä tuntuu ja sitten... johtopäätöksiin!

Created by: testin tekija
 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Sinulla on treffit. Miten valmistaudut?
 2. Miten syöt?
 3. Millainen ääni ja puhetapa sinulla on?
 4. Ystävälläsi on huolia ja hän pyytää apuasi jonkin ongelman ratkaisemiseen, miten toimit?
 5. Mitä kulkuvälineitä käytät?
 6. Miten on rakkauselämäsi laita?
 7. Osaatko rentoutua?
 8. Millainen on huumorintajusi?
 9. Urheiletko?
 10. Tukkasi?
 11. Mikä on ensimmäinen sana joka sinusta tulee mieleen sinua luonnehdittaessa?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.