Ne kadar faşistsiniz?

Quiz Image

Artık kim ne kadar faşist öğrenmek çok kolay. Doctor levine'ın mucizevi testi bu işi çocuk oyuncağı kılıyor. Şimdi arayın hediye kazanın. Yoğunluktan ulaşamazsanız pes etmeyin tekrar deneyin.

Doctor levine'ın manyetik testi yalnızca bir telefon uzağınızda. Hemen arayın ve siz de bu fırsattan yararlanın. Bu test yalnızca ne kadar faşist olduğunuzu belirlemeyecek aynı zamanda sizi dünyanın en mutlu insanı yapacak.

Created by: midesiz

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Irkımla gurur duyuyorum.
 2. Cinsel kimliğimle gurur duyuyorum
 3. Dinimle gurur duyuyorum
 4. Bayrağa yapılan saygısızlığın cezalandırılması gerekir.
 5. Kutsal değerlere yapılan saygısızlığın cezalandırılması gerekir
 6. Deniz canlısı yiyor musunuz?
 7. Toplum içerisinde resmi dil dışında bir dille sohbet edilmesinden rahatsız olur musunuz?
 8. Siyasi argümanlarınızda foşik, tece, kurtçuk, tosuncuk, it, hewal, kaçak elektrik, biji biji, wara wara, uy haçan vb terimlere yer veriyor musunuz?
 9. Mekap nedir?
 10. Hangi ekonomik sistem?
 11. Hangi parti?
 12. Müzik türü
 13. midesiz nasıl biri?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.