Game of Thrones Bilgi Testi

Ya burayı kim neden koymuş amına koyayım anlamıyorum da ne yazdığını alt tarafı bi game of thrones quizi yaptık neyse dur karakterleri dolduriyim. game of thrones

game of thronesgame of thronesgame of thronesgame of thronesgame of thronesgame of thronesgame of thronesgame of thronesgame of thronesgame of thronesgame of thrones

Created by: Aral
 1. Lannister Hanedanının sözleri?
 2. Büyük haneler arasında en kısa geçmişe sahip hane hangisidir?
 3. Catelyn Stark'ın kızlık soyadı? :D
 4. Tahta en çok geçen aile hangisidir?
 5. Deli Kralın ismi?
 6. Tazı'nın gerçek adı
 7. Aşağıdaki hanelerden hangisi daha güneydedir?
 8. Snow soy adı kime aittir?
 9. Aşağıdaki hanelerden hangisinin sözleri yanlış verilmiştir?
 10. Küçük Şeytan kimdir?
 11. Yabanilerin lideri?
 12. Biraz kitaptan soralım. Azor Ahai kimdir?
 13. Game of Thrones evreninde hangi inanç yoktur.
 14. Ak Gezenlerin lideri hakkında hangi bilgi yanlıştır?
 15. Hangi haneler düşman değildir?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.