The Lord of the rings - Knowledgetest

Everybody knows the trilogy "The lord of the Rings" A fantastic trilogy and book that fascinate everybody. The middle-earth is a fantastic world with people like Gandalf and creatures like Shelob. Or the evil dark lord in his tower in Mordor. yes, Sauron.

But what do you know about those films? Do you know much things about the ents? The army of Mordor? Gandalf and his glamdring? Do you know anything about these things? Test your knowledge about these films and become a real LotR-fan.

Created by: Kefke6630 of the-lord-of-the-rings
(your link here more info)
 1. Wat is de naam van Faramir's broer? What's the name of Faramirs brother?
 2. Wat is de naam van het baken dat na het baken van Minas Tirith werd aangestoken?
 3. Wat is de naam van de herberg waar de hobbits Gandalf zouden ontmoeten? (zie Fellowship of the ring)
 4. Hoe heet de tovenaar die deel uitmaakt van The fellowship of the ring.
 5. Hoe heet de toren waar de dark lord van Mordor leeft?
 6. Hoe heet het gebied in Mordor waar Mount doom en Barad-Dûr gelegen zijn?
 7. Hoe noemen de elven Gandalf?
 8. Wat is de echte naam van "The flame of the west?"
 9. Wanneer Gandalf the white aankomt in Rohan ontdekt hij een probleem. Welk?
 10. Denethor, stadhouder van Gondor, stamt af van ...
 11. Rohans sterkte zit hem in zijn ruiters. Hoe heet deze groep ruiters?
 12. Wat zijn de namen van de paarden van Gandalf the white en Aragorn? (in deze volgorde)
 13. Wie allemaal droeg "the one ring?"
 14. Hoeveel niveaus heeft de witte stad?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.