Filipino Quiz#1:Kabanata 16,17 and 18

This quiz is about the 3 chapters of noli me tangere, this quiz is created for the members of the class 3F batch 2007-2008 nut if you wish you take the test you may.:)

Do you know a lot about Noli Me Tangere, go on and see for yourself, take the test. This test may have hard questions and some easy, try and take it to know how much you would get after you take your upcoming test.

Created by: amazon
 1. Sino ang asawa ni Sisa na makasarili, laging nananakit, walang puso, sabongero at sugarol
 2. Anung ang ginagawa ni Sisa upang makakita siya ng pera.
 3. Ano ang ibig sabihin ng pangitain ni Sisa nang makita Asong Itim na dumaan.
 4. Tama o Mali?: Hindi dapat nating gawing hadlang ang pag-ibig sa pagbawal sa masamang ginagawa ng isang tao.
 5. Tama o Mali: Isa sa mga pangarap ni Basilio para sa kanyang kapatid ay pag-aralin ito sa mataas na paarala n i Crisostomo Ibarra.
 6. Sinabi ng "koadyutor" kay Sisa na wala siyang kuwentang Ina. Anu ang ibig sabihin ng Koadyutor?
 7. Anu ang ibig sabihin ng pagiging matamlay ni Padre Salvi?
 8. Anu ang tawag sa kasulatan ng Sto. Papa?
 9. Anu ang mga paboritong pagkain ni Crispin?
 10. Ito ang dahilan sa pag-ayaw ni Basilio sa pagsasakristan.
 11. Bakit si Pilosopong Tasio ang napili ni Basilio para magturo kay Crispin.
 12. Saan gusto ni Basilioi pag-aralin si Crispin
 13. Sa pagtulog ulit ni basilio maganda na ang kanyang naging panaginip. Anu ang kinukuha nila ni Crispin sa Puno.

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.