İslamî Mezhepiniz Ne?

Mezhepin ne? Mezhepin hakkında doğruları biliyor musun? Bu konuları öğrenmek Için hemen bu testi çöz ve sonucuna bak. Unutmadan: Hepimiz Müslümanız ve kardeşiz.

Bu quiz'I ateistler, deistler, Raşad Halife'yi resul olarak görenler, agnostikler, hristyanlar, museviler ve İslam harici herhangi bir din/göareüş'e sahip olanlar yapmazsa daha iyi olur.

Created by: Recep Said Koçyiğit

  1. Dinin kaynağı olarak neleri/kimleri alıyorsun?
  2. Sence Hz. Muhammed'den sonra ilk halife kim olmalıydı?
  3. On İki İmam hakkında ne düşünüyorsun.
  4. Mezhepler konusunda ne düşünüyorsun?
  5. Hadisler hakkında ne düşünüyorsun.
  6. Aşağıdaki kişilerden hangisi sana daha yakın?
  7. Namazda ellerini bağlıyor musun?
  8. İran Devrimi hakkında ne düşünüyorsun?
  9. Kur'an'da bir ayeti kaldıareıyor musun?
  10. Hizbullah nasıl bir örgüt?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.