Siyasi Ä°deoloji Testi V 2.5

Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test

Ä°deoloji testi Ä°deoloji testi Ä°deoloji testi Ä°deoloji testi Ä°deoloji testi Ä°deoloji testi Ä°deoloji testi Ä°deoloji testi Ä°deoloji testi Ä°deoloji testiÄ°deoloji testi

Created by: Anket

 1. Sizce anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmelimi ?
 2. Sizce suriyelilere vatandaşlık verilmelimi ?
 3. Sokakta sevgilisiyle el ele gezenler vb. durumlar hakkında ne dí¼ÅŸí¼ní¼yorsunuz ?
 4. Sizce kuzey avrupa í¼lkelerin anlatıldığı gibi harika bir yermi ?
 5. Gí¼ní¼mí¼zdeki mhp hakkında ne dí¼ÅŸí¼ní¼yorsunuz ?
 6. Sizce muhaliflerin iddia ettiği gibi medyanın %90'nı iktidar yanlısı yayınmı yapıyor ?
 7. Sizce alkol yasaklanmalımı ?
 8. Sizce son seí§imde muhalefetin iddia ettiÄŸi gibi ÅŸaibe varmı ?
 9. Cemaatler ve tarikatlar hakkında ne dí¼ÅŸí¼ní¼yorsunuz ?
 10. Gí¼ndemi en í§ok nereden takip ediyorsunuz ?
 11. Size gí¶re vatansever hangisidir ?
 12. Gí¼ní¼mí¼zdeki chp hakkında ne dí¼ÅŸí¼ní¼yorsunuz ?
 13. Sizce sosyal medya yasaklanmalımı ?
 14. Sizce Tí¼rkiye avrupa birliÄŸine katılmalımı ?
 15. Sizce vergi sistemi vb. konular nasıl olmalı ?
 16. Sizce baÅŸí¶rtí¼sí¼ serbest olmalımı ?
 17. Ä°ktidarla hollanda arasındaki mesele hakkında ne dí¼ÅŸí¼ní¼yorsunuz ?
 18. Sizce Tí¼rk dizileri Tí¼rk kí¼ltí¼rí¼ní¼ bozuyormu ?
 19. í‡í¶zí¼m sí¼reci hakkında ne dí¼ÅŸí¼ní¼yorsunuz ?
 20. 3.kí¶prí¼ marmaray vb. ÅŸeyler hakkında ne dí¼ÅŸí¼ní¼yorsunuz ?
 21. Feminizm hakkında ne dí¼ÅŸí¼ní¼yorsunuz ?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.