Siyasi İdeoloji Testi V 2.5

Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test

İdeoloji testi İdeoloji testi İdeoloji testi İdeoloji testi İdeoloji testi İdeoloji testi İdeoloji testi İdeoloji testi İdeoloji testi İdeoloji testiİdeoloji testi

Created by: Anket

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Sizce anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmelimi ?
 2. Sizce suriyelilere vatandaşlık verilmelimi ?
 3. Sokakta sevgilisiyle el ele gezenler vb. durumlar hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 4. Sizce kuzey avrupa ülkelerin anlatıldığı gibi harika bir yermi ?
 5. Günümüzdeki mhp hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 6. Sizce muhaliflerin iddia ettiği gibi medyanın %90'nı iktidar yanlısı yayınmı yapıyor ?
 7. Sizce alkol yasaklanmalımı ?
 8. Sizce son seçimde muhalefetin iddia ettiği gibi şaibe varmı ?
 9. Cemaatler ve tarikatlar hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 10. Gündemi en çok nereden takip ediyorsunuz ?
 11. Size göre vatansever hangisidir ?
 12. Günümüzdeki chp hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 13. Sizce sosyal medya yasaklanmalımı ?
 14. Sizce Türkiye avrupa birliğine katılmalımı ?
 15. Sizce vergi sistemi vb. konular nasıl olmalı ?
 16. Sizce başörtüsü serbest olmalımı ?
 17. İktidarla hollanda arasındaki mesele hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 18. Sizce Türk dizileri Türk kültürünü bozuyormu ?
 19. Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 20. 3.köprü marmaray vb. şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 21. Feminizm hakkında ne düşünüyorsunuz ?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.