Siyasi İdeoloji Testi V 2.5

This is a Turkish political ideology test V 2.5.

Bu bir Türk siyasi ideoloji testi V 2.5.

Created by: Anket
 1. Sizce anayasanın ilk 4 maddesi değIştirilmelimi ?
 2. Sizce suriyelilere vatandaşlık verilmelimi ?
 3. Sokakta sevgilisiyle el ele gezenler vb. Durumlar hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 4. Sizce kuzey avrupa ülkelerin anlatıldığı gibi harika bir yermi ?
 5. Günümüzdeki mhp hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 6. Sizce muhaliflerin iddia ettiğI gibi medyanın %90'nı iktidar yanlısı yayınmı yapıyor ?
 7. Sizce alkol yasaklanmalımı ?
 8. Sizce son seçimde muhalefetin iddia ettiğI gibi şaibe varmı ?
 9. Cemaatler ve tarikatlar hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 10. Gündemi en çok nereden takip ediyorsunuz ?
 11. Size göre vatansever hangisidir ?
 12. Günümüzdeki chp hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 13. Sizce sosyal medya yasaklanmalımı ?
 14. Sizce Türkiye avrupa birliğine katılmalımı ?
 15. Sizce vergi sistemi vb. Konular nasıl olmalı ?
 16. Sizce başörtüsü serbest olmalımı ?
 17. İktidarla hollanda arasındaki mesele hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 18. Sizce Türk dizileri Türk kültüareünü bozuyormu ?
 19. Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 20. 3. Köprü marmaray vb. şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 21. Feminizm hakkında ne düşünüyorsunuz ?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.