Siyasi Ä°deoloji Testi V.2.0

Siyasasi ideoloji testi V.2 Siyasasi ideoloji testi V.2 Siyasasi ideoloji testi V.2 Siyasasi ideoloji testi V.2 Siyasasi ideoloji testi V.2 Siyasasi ideoloji testi V.2 Siyasasi ideoloji testi V.2 Siyasasi ideoloji testi V.2

Tí¼rk Milliyetí§iliÄŸi Muhafazakar milliyetí§ilik íœmmetí§ilik islamcılık Liberteryenlik Liberalizm Solculuk Tí¼rk Milliyetí§iliÄŸi Muhafazakar milliyetí§ilik íœmmetí§ilik islamcılık Liberteryenlik Liberalizm Solculuk

Created by: anket
 1. Sizce anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmelimi ?
 2. Sizce suriyelilere vatandaşlık verilmelimi ?
 3. Sokakta sevgilisiyle el ele gezenler vb. durumlar hakkında ne dí¼ÅŸí¼ní¼yorsunuz ?
 4. Sizce kuzey avrupa í¼lkelerin anlatıldığı gibi harika bir yermi ?
 5. Gí¼ní¼mí¼zdeki mhp hakkında ne dí¼ÅŸí¼ní¼yorsunuz ?
 6. Sizce muhaliflerin iddia ettiği gibi medyanın %90'nı akpnin elindemi ?
 7. Sizce alkol yasaklanmalımı ?
 8. Sizce son seí§imde muhalefetin iddia ettiÄŸi gibi ÅŸaibe varmı ?
 9. Cemaatler ve tarikatlar hakkında ne dí¼ÅŸí¼ní¼yorsunuz ?
 10. Gí¼ndemi en í§ok nereden takip ediyorsunuz ?
 11. BaÅŸkanlık sistemi hakkında ne dí¼ÅŸí¼ní¼yorsunuz ?
 12. Size gí¶re vatansever hangisidir ?
 13. Sizce ak partinin iddia ettiÄŸi gibi Tí¼rkiye son 15 yılda geliÅŸme kaydetmiÅŸmidir ?
 14. Gí¼ní¼mí¼zdeki chp hakkında ne dí¼ÅŸí¼ní¼yorsunuz ?
 15. Sizce sosyal medya yasaklanmalımı ?
 16. Ä°mkanınız olsaydı hangi í¼lkede yaÅŸamak isterdiniz ?
 17. Sizce vergi sistemi vb. konular nasıl olmalı ?
 18. Sizce Tí¼rkiye avrupa birliÄŸine katılmalımı ?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.