Siyasi gorus testi

Siyasi gorusler en temel olarak sag ve sol olarak siniflandirilir. Bu testte otoriter milliyetci ve muhafazakar milliyetcilik sagi, muhafazakar ve liberal demokrat merkezi, sosyal demokrat ve komunist gorusler solu temsil eder.

Test sonucunda cikan gorus ve yaninda hangi siyasi partiye yakin oldugu verilmistir. Turkiye'de sol olarak bilinen CHP ile sag olarak bilinen MHP aslinde bir cok bakimdan birbiri ile ortusmektedir. Bu iki parti de evrensel anlamda sag parti sayilirlar. AKP ise merkez bir partidir. Turkiye'de sol ve liberal gorus kitlesellesememistir .

Created by: Proleter of this site
(your link here more info)

Are you ready for...
Our "When Will I Die" Quiz?

  1. Turkiye'de asagidakilerden hangisi tehlikededir?
  2. Turban yasagi hakkinda ne dusunuyorsunuz?
  3. Din dersi nasil olmali?
  4. Hepimiz Ermeniyiz slogani...
  5. Vergi sistem nasil olmali?
  6. Isverenler neden iscilerinden cok daha fazla zengindir?
  7. Kurtce TV acilabilmeli mi?
  8. Turkiye kimin?
  9. Hangi siyasi birlik daha gercekci? Hangisini kurmaya veya hangisine girmeye calismali?
  10. Asagidakilerden hangisi gercek ve "temel" bir celiski veya dusmanlik belirtir?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.