Keuhkojen terveys

Iällä tai sukupuolella ei ole vaikutusta tähän testiin, täytä kuitenkin molemmat englanninkieliset kohdat. Ikääsi vastaavat luvut sekä sukupuoli Male on mies ja Female on nainen.

Keuhkojen terveys on hyvin tärkeää ihmiselle, sillä keuhkovauriot korjaantuvat hyvin hitaasti ja joskus eivät ollenkaan. Ole rehellinen itsellesi tehdessäsi testiä.Kun testi on valmis paina Submit Answers.

Created by: Ann

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Tupakoitko?
 2. Kuinka paljon tupakoit?
 3. Milloin aloitin tupakoinnin?
 4. Kuinka kauan olet polttanut?
 5. Miten usein oleskelet tupakansavussa?
 6. Millainen on ilma työpaikallasi?
 7. Kuinka usein sinulla on hengitysteiden infektioita? yskää tai flunssaa, johon liittyy yskä tai limaneritystä
 8. Onko sinulla allergiaa huonepölylle, pölypunekille tai eläinpölylle?
 9. Harrastatko kävelyä tai pyöräilyä?
 10. Milloin yskit?
 11. Yskitkö aamuisin limaa?
 12. Millaisia ovat ysköksesi
 13. Laukaiseeko kylmä, nauraminen tai rasitus yskänkohtauksen sinulla?
 14. Herätkö yöllä siihen että et saa happea?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.