Hangi ülke Sana Göre ?

Hangi ülke sana göre testi Testte yaşam tarzınıza zevklerinize dair sorular vardıare Umarım testimizi beğenirsiniz Hangi ülke sana göre testi Testte yaşam tarzınıza , zevklerinize dair sorular vardıare Umarım testimizi beğenirsiniz.

Hangi ülke sana göre testi Testte yaşam tarzınıza zevklerinize dair sorular vardıare Umarım testimizi beğenirsiniz Hangi ülke sana göre testi Testte yaşam tarzınıza . Zevklerinize dair sorular vardıare Umarım testimizi beğenirsiniz.

Created by: anket
 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Aşağıdakilerden hangisi sizin Için olmazsa olmazlardandıare ?
 2. Feminizm hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 3. Aşağıdakilerden hangisi sizin Için önemli ?
 4. Doğa ve yeşillik alanın sizin Için önemi varmı ?
 5. Mesleğiniz ne ? Yada hangi mesleğI düşünüyorsunuz ?
 6. Yaşam tarzınız nasıl ?
 7. Hangisi en çok sizin ilginizi çeker ?
 8. En sinir olduğunuz durum aşağıdakilerden hangisi ?
 9. Gdo hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 10. Aşağıdakilerden hangisi sizin tarzınız ?
 11. 50 soru şartı olduğyou Için öylesine oluşturdum bu soruyu hiç bir etki etmiyor o yüzden istediğiniz şıkka oy verebilirsiniz.

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.