siyasi ideoloji testi

Türkiyede bir sürü ideoloji var bildiğiniz gibi ve bir sürü insan sağdan soldan duyduklarıyla fikir sahibi olmuş durumda kimisi komunizmi bilmeden komunizmi savunur kimisi kemalizmi din düşmanlığı sanar işte biz bu testle acaba gerçekte hangi ideolojiden olduğunuzu ölçmeye çalışacağız

gerçekten de iddia ettiğin ideolojiden misin siyasi ideolojileri ne kadar biliyosun acaba bir kalıp mısın yoksa düşünüp sorgulayan bir beyin mi testimizle bunu tespit etmeyi hedefliyoruz

Created by: anan

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Atatürk hakkında ne düşünüyorsun
 2. Laiklik nedir
 3. Chp hakkında ne düşünüyorsunuz
 4. fetö sizce gerçekten terör örgütü mü
 5. mhp hakkında ne düşünüyorsunuz
 6. hdp hakkında ne düşünüyorsunuz
 7. Akp hakkında ne düşünüyorsunuz
 8. pkk hakkında ne düşünüyorsunuz
 9. Türkiyede kürtçe konuşulabilir mi
 10. kürtlerin sizce gerçekten mazlum mu
 11. türban hakkında ne düşünüyorsunuz
 12. şort giyen kadınlar hakkında düşünceniz nedir
 13. sokakta içki içilebilir mi
 14. Türk diye kime denir
 15. Türkiyede kürt var mı
 16. arabistan hakkında ne düşünüyorsun
 17. recep tayyip erdoğan kimdir
 18. beştepe hakkında ne düşünüyorsunuz
 19. Türkiyede kürt ayrımcılığı var mı
 20. Türkiye güçlü bir devlet mi
 21. Türkiyede erkek üstünlüğü var mı

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.