Hangi Formula 1 pilotusunuz ?

Bakalım Formula 1'de hangi pilotsunuz. Merak ettiniz değil mi? Bence de merakınız giderilecek. Sabredin ve testin tadını çıkarın. Bu test f1 pilotluğunuzu söylüyor

Hızlı mısınız yavaş mı? Çözün de görelim neymiş bu 150 karakter sınırı delirecem. yes yes yes yes yes evet test işte tamam bitmedi mi hala evetttettt yesss

Created by: Osman Yıldız
 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Test dönemi geldi çattı. Barcelona pistindeyiz. İlk olarak ne yaparsınız. Seans başladı başlayacak..
 2. Melbourne'deyiz..Basın toplantısında ne dersiniz?
 3. Sıralama turlarında hedefiniz ne olur.
 4. Start verildi ve yarış başladı.
 5. Önünüzde bir araç var ve yakınsınız şimdi ne yapmalı?
 6. Pite geliyorsunuz hangi lastik?
 7. Favori pistiniz
 8. Motordan dumanlar geliyor
 9. Motordan dumanlar geliyor
 10. Motordan dumanlar geliyor
 11. Birisi size çarptı
 12. En sevdiğiniz takım arkadaşı

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.