Bài kiểm tra phân loại (Pottermore)

Trường phép thuật Hogwarts là trường dành cho các pháp sư và phù thủy. Được chia ra làm bốn nhà: Gryffindor - dũng cảm; Hufflepuff - kiên trì: Ravenclaw - thông minh; Slytherin - vĩ đại.

Và khi theo học tại Hogwarts, bạn sẽ được chọn vào một trong bốn nhà đó. Hãy hoàn thành bài kiểm tra sau đây để biết được bạn thuộc về nơi nào. Bạn có thể mua truyện Harry Potter hoặc lên google để tìm hiểu thêm về các nhà.

Created by: Hồ Huỳnh Minh Tâm

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Nếu có một loại thuốc có thể mang lại cho bạn một thứ, bạn sẽ chọn:
 2. Bạn ghét nhất khi bị gọi là kẻ:
 3. Có bốn chiếc hộp được đựng trước mặt bạn, bạn muốn mở chiếc hộp nào?
 4. Âm thanh của nhạc cụ nào làm bạn hài lòng nhất?
 5. Khi bước vào một khu rừng phép thuật, bạn sẽ chạy đến và xem cái gì đầu tiên?
 6. Bạn muốn được người khác:
 7. Bạn thấy cái nào trong số dưới đây khó chịu đựng nhất?
 8. Bạn muốn học phép thuật nào nhất ở trường Hogwarts?
 9. Bạn muốn học phép thuật nào nhất ở trường Hogwarts? (tiếp theo)
 10. Bạn muốn có năng lực siêu nhiên nào?
 11. Bạn tò mò muốn học về sinh vật nào nhất?
 12. Bạn tò mò muốn học về sinh vật nào nhất? (tiếp theo)
 13. Nếu như có một Muggle nói với bạn: "Tôi chắc chắn bạn là một phù thủy". Thì bạn sẽ phản ứng ra sao?
 14. Bạn thích bình minh hay hoàng hôn?
 15. Bạn thích rừng hay sông?
 16. Bạn thích màu trắng hay đen?
 17. Đến một ngã ba, bạn sẽ quẹo trái hay phải?
 18. Bạn muốn vào nhà:
 19. Bạn không muốn vào nhà:

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.