Bài kiểm tra phân loại (Pottermore)

Trường phép thuật Hogwarts là trường dành cho các pháp sư và phù thủy. Được chia ra làm bốn nhà: Gryffindor - dũng cảm; Hufflepuff - kiên trì: Ravenclaw - thông minh; Slytherin - vĩ đại.

Và khi theo học tại Hogwarts, bạn sẽ được chọn vào một trong bốn nhà đó. Hãy hoàn thành bài kiểm tra sau đây để biết được bạn thuộc về nơi nào. Bạn có thể mua truyện Harry Potter hoặc lên google để tìm hiểu thêm về các nhà.

Created by: Hồ Huỳnh Minh Tâm
 1. Nếu có má»™t loại thuốc có thể mang lại cho bạn má»™t thứ, bạn sẽ chọn:
 2. Bạn ghét nhất khi bị gọi lí  kẻ:
 3. Có bốn chiếc há»™p được Ä‘á»±ng trÆ°á»›c mặt bạn, bạn muốn mở chiếc há»™p ní o?
 4. í‚m thanh của nhạc cụ ní o lí m bạn hí i lí²ng nhất?
 5. Khi bÆ°á»›c ví o má»™t khu rừng phép thuật, bạn sẽ chạy đến ví  xem cái gí¬ Ä‘áº§u tiíªn?
 6. Bạn muốn được người khác:
 7. Bạn thấy cái ní o trong số dÆ°á»›i Ä‘í¢y khó chịu Ä‘á»±ng nhất?
 8. Bạn muốn học phép thuật ní o nhất ở trường Hogwarts?
 9. Bạn muốn học phép thuật ní o nhất ở trường Hogwarts? (tiếp theo)
 10. Bạn muốn có năng lá»±c siíªu nhiíªn ní o?
 11. Bạn tí² mí² muốn học về sinh vật ní o nhất?
 12. Bạn tí² mí² muốn học về sinh vật ní o nhất? (tiếp theo)
 13. Nếu nhÆ° có má»™t Muggle nói vá»›i bạn: "Tí´i chắc chắn bạn lí  má»™t phí¹ thủy". Thí¬ bạn sẽ phản ứng ra sao?
 14. Bạn thí­ch bí¬nh minh hay hoí ng hí´n?
 15. Bạn thí­ch rừng hay sí´ng?
 16. Bạn thí­ch mí u trắng hay Ä‘en?
 17. Đến má»™t ngí£ ba, bạn sẽ quẹo trái hay phải?
 18. Bạn muốn ví o nhí :
 19. Bạn khí´ng muốn ví o nhí :

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.