Jul i Godlia 2 Hvem er du?

Er du Runke Rasmus? Er du Julenissen eller Ahmed? Kanskje du er Rolf, julenissens halvbror. Eller kanskje du er broren til Ahmed. Hvem er du fra Jul i Godlia?

Nå kan du finne ut det ved å ta denne testen! Sjekk hvem i julekalenderen som har like interesser og mener det samme. Ta testen og finn ut hvem du likner på i Jul i Godlia!

Created by: Adam og Sebastian of Se Jul i Godlia 2
(your link here more info)

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Hva tror du mest på?
 2. Hva liker du å ha til middag?
 3. Hvilket sted liker du best?
 4. Hva slags musikk liker du best?
 5. Du møter en hore på gata tilbyr deg et tilbud: gratis sex med henne. Hva ville du gjort?
 6. Hva gjør du når du blir sint?
 7. Feirer du jul?
 8. Hvillken av disse filmene liker du best?
 9. Hvilken høytid er din favoritt?
 10. Hva slags dyr liker du best av disse?
 11. Hva liker du å drikke?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.