Is it true or false ?

"Det finnes mange smarte mennesker, men få som utmerker seg på et genialt plan. Jeg vil ikke si at du er et geni om du greier denne testen ettersom alt er ren gjetting, så du faller innenfor gruppen av de mange smarte menneskene."

"Er du et geni? Det finner du kanskje ut ved å ta denne testen. Eller ikke. Gjett i vei, true or false?" Det er ikke så vanskelig som det ser ut til, for mesteparten er jo trossalt bare gjetting? Eller kan du det, ditt geni?

Created by: Iselin Asheim of iselin åsheim
(your link here more info)

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Epler er gjør deg mer våken enn koffein
 2. Alfred Hitchcock hadde ikke navle
 3. En røyker som røyker en pakke til dagen vil i gjennomsnitt miste 2 tenner hvert tiende år
 4. Mennesker blir ikke syke av kaldt vær, men av å være mye inne
 5. Kun 7 % av verdens befolkning er venstrehendte
 6. 40 mennesker blir sendt på sykehus av hundebitt hvert minutt
 7. En gjennomsnittsperson har på over 50 år har brukt 5 år på å stå i køer
 8. Tannbørsten ble oppfunnet så tidlig som 1498
 9. Gjennomsnitts husfluen lever i en måned
 10. 40 000 amrikanere skades av toaletter hvert år
 11. En gjennomsnitts pc-bruker blunker 7 ganger i minuttet
 12. Føttene dine er større om ettermiddagen enn resten av døgnet
 13. De fleste har spist en edderkopp i søvne
 14. Den virkelige grunnen til at strutser stikker hodet i sanden er for å lete etter vann
 15. De eneste to dyrene som kan se bak seg selv uten å snu hodet er kaninen og pappegøyen
 16. Michael Jackson eier rettighetene på South Carolina salmen
 17. I de fleste tv-reklamer for melk er det brukt en blanding av hvit maling og malingstynner istedet for ekte melk
 18. Prins Charles og prins William reiser ALDRI med samme fly i tilfelle det skulle oppstå en flyulykke
 19. De fleste sykehus tjener penger på å selge navlestrenger etter fødsler, til blodåretransplantasjoner
 20. Hvis det ikke hadde vært tilsatt farge i Coca Cola hadde brusen vært grønn

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.