Harry Potter Tupatesti

Sinä hieno velho/noita,etkö ole varma tuvastasi? Tämän testin avulla saat sen tietoosi. Muistathan että: Lajitteluhattu ei valehtele tai ole väärässä.

Tällä testillä saat tietoosi tupasi. Oletko Puuskupuh, Korpinkynsi, Rohkelikko vai kenties Luihuinen. Vain muutamalla minuutilla saat tupasi tietoon!!

Created by: Viivi

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Mitkä seuraavista kuvaavat luonnettasi eniten?
 2. Mitä seuraavista haluaisit eniten?
 3. Unelma poika/tyttö ystäväsi olisi...
 4. Mikä näistä nimistä olis todennäköisimmiten lapsesi nimi?
 5. Mikä seuraavista tuvista olisi suosikkisi?
 6. Kenelle seuraavista olisit lojaali?
 7. Haluaisit..
 8. Mikä seuraavista väreistä on kivoin?
 9. Mikä seuraavista kuvaa sinua eniten
 10. Roolipelaatko?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.