De allercoolste MNQ

Mind2Mind in december van start! Het Markland College introduceert Mind2Mind. Het digitale leer- en werkplatform voor docenten, leerlingen en ouders. Een unieke leeromgeving die onderlinge communicatie stimuleert en het leren gemakkelijker maakt. Ontmoeten, Ontdekken en Ontwikkelen staan centraal. Mind2Mind is een gesloten intranet, dus veilig en vooral niet anoniem. Gebruikers hebben ieder een eigen startpagina en kunnen gemakkelijk chatten, samenwerken in (gedeelde) documenten, of werken aan digitale lessen. Voor docenten biedt Mind2Mind veel mogelijkheden om leerlingen individueel te volgen en te begeleiden. Kortom een hele stap vooruit in het verbeteren van leerprestaties en het aanbieden van lesstof, afgestemd op de capaciteiten en talenten van leerlingen. In december ontvangen alle gebruikers een unieke code en uitleg over Mind2Mind van het Markland College. Doe er je voordeel mee en onderzoek samen met ons je grenzen.

Vrijdag 11 mei is het project voor de drie 2e klassen Havo/Vwo uitgevoerd. De Zuid-Afrikaanse band Tidal Waves was uitgenodigd om workshops te geven voor onze leerlingen en een swingend optreden te verzorgen. Het werd een samenwerking tussen de vakken muziek, Nederlands en Engels. De dag begon met de film Cry Freedom. In de aula keken de leerlingen deze indringende film over apartheid.

Created by: Nino

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Wat betekend De MNQ?
 2. Wat vind je van de mensen op de Markland College?
 3. Ben je er weleens van de trap gepleurd?
 4. Waar is de lift?
 5. Hoe heet de straat waar 't Markland is?
 6. Wat verkopen ze in de kantine?
 7. Waarom zou je op deze school WILLEN zitten?
 8. Kan je tot tien tellen?
 9. Op welke kleur stoel zit je altijd in de aula?
 10. Heb je weleens een whiteboard gemold?
 11. Ken je alles al wat je leert?
 12. Ben je nu eindelijk klaar?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.