Habbo Duel Academy Dorm Indeling

Yu-Gi-Oh! Roleplay; Duel Academy. Wij leren je het spel Yu-Gi-Oh! te spelen, en met je eigen afdeling zal je prijzen proberen te pakken. Maar pas op voor de Rare Hunters!

Yu-Gi-Oh! Roleplay; Duel Academy. Wij leren je het spel Yu-Gi-Oh! te spelen, en met je eigen afdeling zal je prijzen proberen te pakken. Maar pas op voor de Rare Hunters!

Created by: Dante

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Wat heb je liever: Een deck met een hoge snelheid of een deck met een lage snelheid?
 2. Wat voor strategie past het beste bij jou?
 3. Welke eigenschap past het beste bij jou?
 4. Je duelleert keer op keer met een rivaal van je en je bent er zeker van dat hij veel vaardiger dan jou is, wat doe je?
 5. In wat voor positie bevind jij je meestal in een duel?
 6. Wat voor kaarten vind jij het belangrijkste?
 7. Wat is voor jou het belangrijkste in een Deck?
 8. Wat doe je wanneer je verliest?
 9. Wat doe je als je wint?
 10. Vind je jezelf meer 'Good' of meer 'Evil'?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.