Bluehawks 2015 Quiz

Quiz Image

Met het beantwoorden van deze vragen kom je er snel achter in welke categorie jij valt tijdens het spelen van een pubquiz. Iets wat je uiteraard altijd al hebt willen weten ;)

Wat voor een quiz speler ben jij? Bloedfanatiek, of juist lekker relaxed? Raad je maar wat, of heb je alle kennis paraat als het er op aan komt? Ben je een geboren winnaar of juist die gezellige kroegtijger?

Created by: AC of Bluehawks
(your link here more info)
 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Welke soort vragen zijn jou favoriet bij het quizen?
 2. Wat is jouw favoriete drankje tijdens het quizen
 3. Met wie quiz jij het liefst in je team?
 4. Wat is de ultieme voorbereiding voor een quiz?
 5. Wie of wat is jouw mascotte?
 6. Hoe wil jij laten weten dat je het antwoord weet?
 7. Welke snack eet jij in de break?
 8. Wat denk jij als jouw antwoord fout is?
 9. Welk onderwerp ligt jouw het beste bij een quizvraag?
 10. Jouw team heeft gewonnen! Doe mij maar;

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.