Ataturkculuk Testi

Quiz Image

It is a test to measure how Kemalist people are. It is aimed to clear people's confusion on this issue. The questions were posed in an objective way.It was thought that with the results, people would have more accurate information and political awareness and preferences.

The purpose of this test is both to inform people and to eliminate the question marks in their minds.One of the most important factors in preparing this test is that there is no such test available on the Internet, and that the tests found are insufficient and shallow.

Created by: Ali Veli
 1. Türk Devrimi, kendine özgü ve eşsizdir.
 2. Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihinde yer edinen önemli bir devrimcidir.
 3. Kemalizm kavramı, 1935 CHP parti programında yer almıştır.
 4. Kemalizm, Atatürk'ün düşün dünyası ve Türk Devrimi'nin pratikleriyle şekillenmiştir.
 5. Kemalizm bir ideolojidir.
 6. Kemalizm'in ön koşulu akıl ve bilimden yana olmaktır.
 7. Altı ok ile sembolize edilen altı ilke, bir Atatürkçü'nün reddetmemesi gereken temel ilkelerdir.
 8. Türk milliyetçiliği en güzel şekliyle "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sözüyle özetlenebilir.
 9. Türk milliyetçiliği, mikro milliyetçiliği, ırkçılığı ve etnosentrizmi reddeden bir milliyetçiliktir.
 10. Halkçılık, hem demokrasiyi savunmak hem de toplumsal dayanışmacılıktan(solidarizm) yana olmaktır.
 11. Cumhuriyetçi olmak aynı zamanda anti-monarşist olmaktır.
 12. Laiklik, dünyevi olmayanın kamusal alandan tasfiye edilmesidir.
 13. Atatürk'ün laiklik anlayışı sadece politik sekülerizmi değil, kültürel sekülerizmi de içerir.
 14. Devrimcilik, radikaldir ve ılımlı reformculuğu reddeder.
 15. Devletçilik, zorunlu olmadıkça hiç bir piyasaya karışılmaması ama hiç bir piyasanında tamamen serbest olamayacağını ifade eden sosyal liberalizmin ekonomik tezlerine yakındır.
 16. Karşı-devrim her ne şekilde olursa olsun karşı çıkılması gereken politik bir olgudur.
 17. Anti-emperyalist olmak her türden emperyalizme karşı çıkmakla mümkündür.
 18. Atatürk bir din karşıtı değil, dini hurafelere ve geleneksel anlayışa karşı çıkan din reformcusudur.
 19. Türk ulusunun çıkarlarını savunmak her Türk'ün görevidir.
 20. Mustafa Kemal Atatürk, Türk aydınlanmacısıdır.

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.

Home
Search
Trending