Vad äare Din Sociala Klass?

Vilken grupp människor tillhöare du EGENTLIGEN? Få reda på det häare. Vilken din sociala status äare. Äare du en White Trash, en Svensson eller en hård arbetare? Kanske rent av en snobb?

Vem äare du? Få reda på det! Allt det och mycket mer fåare du reda på häare genom att svara på några enkla frågor om hur du levr ditt liv. Mycket spännande quiz!

Created by: danjoh
  1. Du bor I
  2. Det äare fest och dina killkompisar heter förmodligen något I stil med.
  3. Det vankas middag om ett par timmar. Du ska äta ensam. Föreställ dig att om du inte äare singel, att du äare det. Du lagar högst troligen:
  4. Du ska sätta igång en låt på en fest, du väljer av följande helst.
  5. Din drömsemester äare.
  6. Du äare sugen på kaffe, du ståare på ett torg och du ser alla ställen nedan. Vilket gåare du in på föare en snabb kaffe?
  7. Du areöstar på
  8. Det äare ESC på TV, du.
  9. Din klädstil äare.
  10. Dags att se på TV, du väljer att slötitta på!

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.