Trắc nghiệm DOCAT chương 10-11-12

Quiz Image

Xin mời bạn ----------Bài trắc nghiệm này gồm 3 chương: Chương 10: Nói về Môi trường - Chương 11: vấn đề Hoà bình -Chương 12: cách Thực hiện tình thương

---Toàn bộ ứng dụng trắc nghiệm DOCAT được chia thành 4 bài, mỗi bài 3 chương. --- Bản tiếng Việt này do LM Giuse Nguyễn Trung Điểm chuyển ngữ----- Nhóm HTXHCG xin chân thành cám ơn LM Giuse Nguyễn Trung Điểm.

Created by: HTXHCG

Are you ready for...
Our "When Will I Die" Quiz?

 1. Chương 10: Môi trường -- Trước một trái đất đang có nguy cơ bị hủy diệt, con người là gì?
 2. "Nhân loại sinh thái“ có nghĩa là:
 3. Một phát triển sinh thái toàn diện bao gồm những gì?
 4. "Điểm yếu chính trị“, Đức Giáo Hoàng muốn nói gì?
 5. Khi nói đến sinh thái, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói đến 4 phạm vi nhỏ:
 6. Dưới cái nhìn Kitô giáo Tính bền vững có nghĩa gì?
 7. Ngày nay chúng ta có ưu tiên nào: bảo vệ thiên nhiên hay bảo vệ con người?
 8. Nguyên tắc bổ trợ có ý nghĩa đáng kể cho một sinh thái bền vững không?
 9. Đối với cuộc khủng hoảng sinh thái, từ bỏ có nghĩa gì?
 10. Chương 11: Hoà bình -- Hòa bình có phải là một đề tài tôn giáo không?
 11. Chúa Giêsu đã mang hòa bình trở lại trần gian bằng việc gì?
 12. Chúa Giêsu đã kiến tạo hòa bình như thế nào?
 13. Hòa bình là gì?
 14. Từ ngữ "tha thứ" muốn nói điều gì?
 15. Loại chiến tranh nào, khi cần thiết, thì được cho phép?
 16. Trong chiến tranh, binh sĩ phải tuân theo tất cả mọi lệnh trên?
 17. Các phe tham gia chiến tranh có được phép sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt không?
 18. Sự khác biệt giữa những người đánh bom tự sát và các vị tử vì đạo Kitô giáo ?
 19. Chương 12: Thực hiện tình thương --Ai có trách nhiệm truyền đạt đức tin?
 20. Tại sao một kitô hữu phải dấn thân xã hội?
 21. Động lực lớn nhất cho dấn thân của kitô hữu là gì?
 22. Điều gì tạo sức mạnh cho tôi để dấn thân như kitô hữu?
 23. Tại sao tôi dấn thân trong Giáo Hội, khi mà ở đó xưa nay có nhiều người tội lỗi?
 24. Một linh mục tốt là gì?
 25. Kitô hữu cung ứng điều gì cho thế giới?
 26. Điều gì gia tăng sức mạnh cho bạn trẻ kitô hữu để sống đức tin?
 27. Phuơng thể tốt nhất để phúc âm hoá một bạn trẻ là gì?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.