Siyasi Ä°deoloji (deneme)

Siyaset veya politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Politika, toplumun halka dair yaptığı tüm etkinliklerdir. (Aristoteles)

Siyâset, belli bir toplumda çatışma halinde olan düşüncelerin uzlaştırılması faaliyetidir. Bu uzlaştırma faaliyeti ise yönetim erkinin elde bulunması ile gerçekleşir. Siyâset tarihine bakıldığında insanın ortaya çıkışı ile birlikte siyaset; yönetim sanatı da sahnede yerini almış ve binlerce yıl yöneten ve yönetilen arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ile yönetsel gücün elde tutulması davranışlarına yön vermiştir. Tüm medeni toplumlarda Antik Çağ'dan beri toplum yönetimi üzerine çalışma yapan düşünürler hep kendi çağlarının bir ütopyasının (mükemmel veya sadece daha iyi bir toplum oluşturmak için verilen çabaları tanımlamak için kullanılan bir terim ) mücadelesini vermişlerdir.

Created by: Kadir Engin

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Laiklik olmalıdır
 2. Genel nüfus kötü seçimler yapar.
 3. Yoksullara refah temin etmek için zenginlerin vergileri arttırılmalıdır.
 4. Yollar ve elektrik gibi kamu hizmetleri kamuya ait olmalıdır.
 5. Devlet yönetilirken din esas alınmalıdır
 6. Devlet
 7. Daha fazla ödeme kabiliyete sahip olanlar daha iyi sağlık hizmeti almalıdır.
 8. Üretim araçları, onları kullanan işçilere ait olmalıdı
 9. Birleşik dünya hükümeti insanlığa faydalı olacaktır.
 10. Devletin varlığı özgürlüğümüz için bir tehdittir.
 11. Çocuklar, dini ve geleneksel değerlerle eğitilmelidir.
 12. Hiçbir kültür diğerlerinden üstün değildir
 13. Sınırlarımızı göçe açmalıyız.
 14. Kültür ya da cinsellik gibi faktörlere bakılmaksızın herkes eşit derecede saygı görmelidir.
 15. Eğer bir lider herkes tarafından sevilen,güvenilir ve ülkeyi ileri götürebilecek biriyse tüm devletin yetkisini elinde bulundurabilir.
 16. Son zamanlardaki olaylarla ilgili Kuzey Kore hakkında ne düşünüyorsunuz?
 17. Marihuana gibi hafif uyuşturucular serbest olmalıdır

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.