Mikä hevonen sopisi sinulle?

Monet ihmiset haluavat hevosen mutta eivät osaa päättää minkä. Tämän testin avulla voit selvittää mikä hevonen sopii sinulle! vastaa joka kysymykseen tarkasti.

Oletko sinä hevoshullu? Joka haluaa oman hevosen mutta ei tiedä minkä rotuisen hevosen koska niitä on SUPER PALJON! Tämän testin avulla voit selvittää kiperimmät kysymykset!

Created by: Fannywa

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Mitä teet kun ratsastat?
 2. Minkä värisistä hevosista pidät?
 3. Minkä kokoisista hevosista pidät?
 4. Mihin maahan haluaisit matkustaa?
 5. Jos saat valita ratsastuskoululta minkä tahansa hevosen, minkälainen se olisi?
 6. Minkälaisista hevosista pidät.
 7. Lempi satula?
 8. Minkä tyyppisiin hevosiin olet ihastunut?
 9. Mitä haluat hevoselta?
 10. Miten tykkäät letittää hevosesi.

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.