Hvilket Gemisphere smykke passer for deg?

Gemipshere er for kjennere et merkenavn på verdens sterkeste krystaller. De vakre terapeutiske smykkene gjør selvutvikling enkelt! Virkelig helbredelse skjer innenfra og ut, og på flere plan samtidig!

I denne testen kan du finne ut hvilket Gemisphere smykke som kan være det mest optimale for din kropp, følelser, tanker eller som kan bidra til å realisere eller konkretisere dine drømmer! Prøv selv og oppdag hva du trenger mest! OBS: De to første spørsmålene er på engelsk!

Created by: Linette of Sup---ature nettbutikk
(your link here more info)

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Immunforsvaret beskytter deg mot ytre påvirkning og beskytter også din indre virkelighet. Hvor sårbar er du for å bli påvirket av andres ideer og meninger?
 2. Det er krevende å være menneske i vår verden i dag. Hvilket område tror du at du trenger mest fokus på?
 3. Det er ikke lett å leve ut sine drømmer når man ikke vet hva man vil. Hvilket forhold har du til dine drømmer?
 4. Hvilken setning tiltaler deg mest?
 5. Hvilket forhold har du til å gi slipp på det gamle for å gå videre inn i noe nytt?
 6. Er du oftest positiv eller negativ i dine tanker?
 7. Trenger du mer kraft til å manifestere konkrete ting i livet ditt?
 8. Hvilken setning om kjærlighet liker du best?
 9. Hvlken setning om styrke stemmer best for deg?
 10. Hva ønsker du deg mest?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.