Welke pokemonpersonage ben jij?

Pokemon is cool! Er zijn veel games zoals Pokemon XD, Pearl, Pokemon Diamond, Red & Blue,.. Er zijn ook personages: Ash, Misty, Brock, May, Max, Gary en er is ook een Dawn in het tiende seizoen. Hou je ook van pokemon? Test het hier uit!!

Ben je Ash? Ben je Misty? Of ben je eerder Brock? Test het hier en je komt het te weten! Het is superleuk. Je hoeft niet van pokemon te houden om deze test te maken!

Created by: Alexander
  1. Je krijgt voor het eerst je startpokemon. Hoe kies jij je pokemon?
  2. Je verliest in een wedstrijd. Wat is je reactie?
  3. Wie is je favoriete pokemon?
  4. Je komt eindelijk in een stad aan, wat doe je?
  5. Welke type past het best bij jou?
  6. Wat staat er op je briefje? (bij eender wat)
  7. Wat past het beste bij jou?
  8. Vind je jezelf een pokemonmeester?
  9. Wie is je favoriete personage?
  10. Ben je verliefd?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.