siyasi yonelim testi

Quiz Image

Merhaba, bu test Türk politik spektrumunda nereye yakın durduğunuzu anlamanız için hazırlandı. Testimiz, çeşitli politik konulara ilişkin fikirlerinizi ölçmek ve sizinle yakın ideolojileri belirlemek için tasarlandı. Türkiye'deki politik pusulayı temsil eden farklı ideolojilere yer verdik. Soruları yanıtlarken dürüst olmanız önemlidir.

çevre politikalarından sosyal politikalara, ekonomi politikalarından dış politikaya kadar geniş bir yelpazede konulara yer vermektedir. Bu test, Türkiye'de politik egilimleri anlamak isteyen herkes için tasarlanmıştır. Yanıtlarınızın size uygun bir ideoloji ataması yapılacaktır.Bu test sadece eğlence amaçlıdır ve sonuçları kesin değildir. Test sonuçları, sadece test sırasında verilen yanıtlara dayanır ve kişisel tercihlerden etkilenir. Test sonuçlarına dayanarak alınan herhangi bir kararın sonuçlarından sorumlu değiliz. Ayrıca, test ve sonuçları gerçekte herhangi bir siyasi parti, örgüt ya da harekete bağlı değildir, bunlar tarafından tanınmamaktadır.

Created by: notyepis
 1. Sizce Türkiye fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiye öncelik vermeli mi?
 2. Türk muhalefet partilerinin son zamanlarda büyüyen göçmen karşıtı hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz?
 3. "yerli ve milli" ekonomi hamleleri Türkiye'de ekonomik büyüme ve istikrarı sağlamada ne kadar etkili,başarılı oldu?
 4. devlet iş dünyasına müdahalesini azaltmali ve piyasa mekanizmalarını daha çok serbestleştirmeli mi?
 5. Hükümet, vatandaşlara sağlık ve eğitim sağlanmasında daha aktif bir rol almalı mı?
 6. Türkiye, İran ve Rusya gibi bölgesel güçlerle politika yürütmek yerine NATO müttefikleriyle ilişkilerine öncelik vermeli ve güçlendirmeli mi?
 7. Türkiye, Orta Doğu ülkeleriyle (islami çoğunlukta olanlar) ortak kültürel ve dini değerler temelinde daha yakın bağlar kurmalı mı?
 8. Hükümet, terörü önlemek için vatandaşlarının yaşamında sokakta,interentte faaliyetlerini ve iletişimlerini izleme yetkisine sahip olmalı mı
 9. Etnik ve dini farklılıkları aşan, güçlü, birleşik bir Türk kimliğine inanıyor musunuz?
 10. Türkiye yasalarında ve yönetiminde İslami ilkeleri benimsemeli mi?
 11. Her türlü hükümet ve otorite sahibi gücün ortadan kaldırılmasına inanıyor musunuz?
 12. İşçiler üretim araçları üzerinde kontrol sahibi olması gerektiğine inanıyor musunuz?
 13. Türkiye ne olursa olsun Türk kültürünü ve dilini korunmasını tutmalı mı?
 14. devlet etnik Türk nüfusunun çıkarlarını diğer etnik ve dini gruplara göre daha önce korumalı mı?
 15. Hükümet Azinlik nüfusa daha fazla kültürel hak ve dil hakkı sağlamalı mı?
 16. LGBT hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda Türkiye'nin mevcut sosyal politikalarına bakışınız

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.

Home
Search
Trending