Kuinka paljon tiedät Alice Cullenista?

Quiz Image

Alice Cullen, on vampyyrityttö joista meidän sivumme kertovat. Mikä on Alicen syntymänimi? Tiedätkö? Tee tämä testi, ja testaa. Jännittävää... :DD

Kuinka paljon SINÄ teidät Alice Cullenin elämästä ennen, ja jälkeen muutoksen? Kiitos tämän testin, vie vain muutaman minuutin selvittää kuinka paljon teidät Alice Cullenista!

Created by: x Cynthia x of Alice Will Be Alice
(your link here more info)

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Mikä oli Alicen kokonimi ennen muutosta vampyyriksi?
 2. Mikä on Alicen erikoisvoima?
 3. Mikä oli Alicen sisaren nimi?
 4. Mikä on Alicen aviopuolison syntymänimi?
 5. Luettele Alicen "lähisuku".
 6. Minä vuonna Alice "syntyi uudelleen"?
 7. Kuka loi Alicen?
 8. Kuinka kauan Alice ja Jasper ovat olleet yhdessä? (Suurin piirtein)
 9. Alice oli ... Cullen Cullenien perheessä.
 10. Monesti Alice on mennyt naimisiin?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.