Islamski kviz (Ramazan)

iliulouiluiluiluir the person has taken your quiz, so what you enter is sort of a conclusion. You can thanyour quiz, so what you enter is sort of a conclusion. You can thank them for taking your quiz, ask them to post thk them for taking your quiz

iluilfuzilk,gkjl,gjr the person has taken your quiz, so what you enter is sort of a conclusion. You can thank them for tyour quiz, so what you enter is sort of a conclusion. You can thank them for taking your quiz, ask them to post thaking your quizkl

Created by: Islam live

  1. U 'Sahihu' se biljezi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, upitan: 'Koji je post najvrijedniji poslije mjeseca ramazana?' Rekao je: 'Allahov mjesec kojeg zovete
  2. 'A koji je namaz nakon propisanog najvrijedniji?' Rece: 'Namaz
  3. Neki covjek je dosao Allahovome Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, i rekao: 'Bole me oci, pa mogu li koristiti surmu kad postim?'
  4. Post ne kvari kušanje hrane jezikom, kako bi se utvrdilo da li je slatka ili slana?
  5. Post ne kvari izlazak sperme u snu ili kao posljedica razmišljanja o odnosu?
  6. Post ne kvari poljubac?
  7. Stara i iznemogla osoba i hronični bolesnik u potpunosti se oslobađaju obaveze posta i napoštavanja, a u jesto toga njima se propisuje...
  8. Ibn Omer od Hafse, neka je Allah njima zadovoljan, prenosi da je Allahov poslanik, savs., rekao:
  9. jhl
  10. hjilu

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.