Hvor liberalistisk er du?

Liberalismen er en ideologi som vektlegger din rett til í¥ leve i fred og bestemme over ditt eget liv sí¥ lenge du respekterer andres rett til det samme.

Er DU liberalist? Eller blir du dí¥rlig av tanken pí¥ í¥ leve i en liberalistisk rettsstat hvor hvert individ er sin egen herre? Finn det ut ved í¥ ta denne quizen!

Created by: Libertinius

 1. Individet har rett til í¥ bestemme over sitt eget liv.
 2. Staten bí¸r drive en aktiv omfordelingspolitikk ("ta fra de rike og gi til de fattige").
 3. Statens eneste legitime oppgave er í¥ beskytte borgerne mot kriminalitet (mord, voldtekt, ran, tyveri, osv.).
 4. Alle mellommenneskelige forhold bí¸r ví¦re frivillige.
 5. Jo mer alvorlig overgrep, jo strengere bí¸r straffen ví¦re.
 6. Ní¥r mennesker setter barn til verden pí¥tar de seg ansvar for í¥ fí¸lge opp barnet til det er blitt et voksent individ.
 7. Demokrati er kanskje ikke perfekt, men det er bedre enn alle andre styreformer.
 8. Individets rett til í¥ bestemme over sitt eget liv bí¸r ví¦re grunnlovsfestet, og alle nye lovforslag som bryter med denne rettigheten skal forkastes av Hí¸yesterett.
 9. Skatteniví¥et bí¸r ví¦re sí¥ lavt som mulig, og pí¥ sikt bí¸r finansieringen av staten skje pí¥ frivillig vis.
 10. Overví¥king av landets innbyggere mí¥ begrenses til et absolutt minimum, og mí¥ da kun ví¦re rettet mot grov kriminalitet eller virksomhet som truer borgernes sikkerhet, slik som terrorvirksomhet. Slik overví¥kning skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av en domstol etter strenge kriterier.
 11. Forsvaret mí¥ baseres pí¥ frivillig vervede mannskaper.
 12. Skoler og utdanningsinstitusjoner bí¸r ví¦re helt uten statlig innblanding.
 13. For mye innvandring er skadelig, og bí¸r begrenses.
 14. Kjí¸nnskvotering og andre lover mot mot diskriminering er gode tiltak.
 15. Fredelige borgere bí¸r ha rett til í¥ eie ví¥pen til formí¥l som sport, jakt og selvforsvar.

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.