Hva vet du om norske medier?

Det finnes mange områder man kan være kunnskapsrik på. Denne quizen handler om norske medier, både historisk og i nåtid. Tør du ta utfordingen og svare på disse spørsmålene?

Har du det som skal til for å score høyt på disse spørsmålene? Det er ti spørsmål som avslører hvor god innsikt du har i norske medier og norsk mediehistorie.

Created by: Hovdan Com of Hovdan.Com
(your link here more info)

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Hva heter organet som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse?
 2. Hva het de to Bodø-avisene som slo seg sammen til det vi i dag kjenner som Avisa Nordland?
 3. I hvilken kommune blir avisa Varingen utgitt?
 4. I hvilket land gir man ut verdens nordligste avis?
 5. Hva het de to radiostasjonene som etablerte seg i 1993?
 6. I hvilket år etablerte den første norske avisa seg på internett?
 7. Hvilken norsk TV-kanal ble etablert i 1995?
 8. Hvor mye penger fikk NRK inn i krinkastingsavgift i 1995?
 9. Når begynte prøvesendinger av TV i Norge?
 10. Hvem av disse har ikke vært kringkastingssjef i NRK

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.