Evolutionist of Creationist?

Evolutionism, from the Latin evolutio, unrolling, refers to theories that certain things develop or change as natural (unplanned) outgrowths of those that existed before, in contrast to beliefs that these things are fixed and immutable. An evolutionist is a proponent of such a theory. Theories of change have been developed across several fields of study. Creation refers to the concept that all humanity, life, the Earth, or the universe as a whole was created by a deity (often referred to as God). Recently there's some a lot of discussion about this subject. We designed this test, to help you determine on which side you are. Creationism or Evolutionism?

Creation refers to the concept that all humanity, life, the Earth, or the universe as a whole was created by a deity (often referred to as God). Recently there's some a lot of discussion about this subject. We designed this test, to help you determine on which side you are. Creationism or Evolutionism?

Created by: Wouter Elemans & Diederick

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. De Bijbel is niet geschreven als een wetenschappelijk handboek. Kan informatie uit de Bijbel gebruikt worden voor het opstellen van een wetenschappelijke theorie?
 2. Het ontstaan van het heelal wordt door sommige wetenschappers een kosmisch wonder genoemd. Hoe is het heelal ontstaan?
 3. Voor Darwin was het leven een zwarte doos. In zijn tijd was niet bekend hoe een cel in elkaar zat. Men dacht dat het leven vanzelf ontstaan was uit modder. Er zijn echter ook andere verklaringen voor de oorsprong van het leven. Hoe is het leven volgens jo
 4. Darwin meende dat leven gerangschikt moet worden in een reeks van simpele tot ingewikkelde organismen, die uit elkaar geevolueerd zijn. Hoe moet het leven volgens jou gerangschikt worden?
 5. In het fossiele materiaal ontbreken diverse belangrijke schakels tussen de verschillende groepen. Hoe moeten deze missing links verklaard worden?
 6. De geologische kolom is het systeem dat geologen hebben opgesteld voor de beschrijving van alle aardlagen en hun fossielinhoud. Hoe is de geologische kolom ontstaan?
 7. Onder welke omstandigheden zijn de aardlagen ontstaan?
 8. Uit bestudering van de aardlagen kan ondermeer de stand van de zeespiegel in het verleden afgeleid worden. Wat blijkt uit deze gegevens?
 9. In de geologische kolom zijn diverse groepen van organismen uitgestorven. Waarom zijn die groepen verdwenen?
 10. In de bovenste aardlagen van de geologische kolom worden diverse vormen van mens- en mensaapachtigen gevonden. Hoe moeten deze mensachtigen geordend worden?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.