Er du i det rigtige forhold

Foeler du dit forhold til din partner koerer godt eller skidt? Proev vores beroemte kaerlighedsquiz og faa bekraeftet dine anelser.. Det tager kun fem minutter og bagefter vil du have en krystalklar ide om hvordan det gaar i jeres forhold

Goddag og velkommen til Solredaktionens store Valentinesquiz. Vi laegger ud med to spoergsmaal, der ikke har indflydelse paa det endelige resultat. Vi beklager de manglende ae, oe og aa.

Created by: Sol of Valentinestema Sol.dk
(your link here more info)

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Smaa diskussioner bliver generelt til store, grimme skaenderier fyldt med anklager, kritik, bandeord og tilbagevenden til gamle skaenderier.
 2. Din partner kritiserer eller latterliggoer dine tanker, meninger, foelelser eller oensker.
 3. Du stoler paa din partner
 4. Din partner misforstaar dig, og tit negativt.
 5. Naar I skal loese et problem er I uenige om hvordan.
 6. Du glaeder dig til jeres fremtid sammen.
 7. Du toever med at udtrykke dine foelelser til din partner.
 8. Du overvejer serioest at date eller gifte dig med en anden.
 9. Du foeler dig ensom i dit forhold.
 10. Du glaeder dig til at tilbringe tid sammen med din partner.

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.