Er du dansker eller skal du ud af landet

This is a test to determine wheter your are a dane or not. This not the test as it going to be in real life, but a newspaper had made a mini-test, you have to have 18 correct answer at least. In the real test, you have to have at least 70 % right.

The danish goverment had made a test to see if you are a dane, this is for people who wants to stay in denmark, and get danish citizenship. And be a real dane.

Created by: Casper
 1. Groenland og Faeoeerne har i dag hjemmestyre. Hvilke af foelgende sagsomraade hoerer ikke under hjemmestyret?
 2. Hvilke af foelgende rettigheder giver grundloven?
 3. Religionsfrihed i grundlovens forstand betyder, at borgerne har ret til at dyrke deres religion,
 4. Hvornaar fik kvinder i Danmark adgang til fri abort?
 5. Offentlighedsloven indeholder regler om,
 6. Hvem kan overvaere retssager ved domstolene?
 7. Var Vilhelm Hammershoei:
 8. Var Asger Jorn:
 9. Var Tycho Brahe:
 10. Hvilken dansk videnskabsmand opdagede en ny stjerne i stjernebilledet Cassiopeia?
 11. Hvornaar vandt det danske kvindelandshold VM i haandbold?
 12. Hvor stort er Danmarks areal?
 13. Hvilket aar fandt reformationen sted i Danmark?
 14. Hvad fortaeller den runesten, som Harald Blaatand rejste i Jelling i ca. 965?
 15. Hvilket andet nordisk land har Danmark mange gange vaeret i krig med, isaer i 1600-tallet?
 16. Hvornaar blev enevaelden indfoert i Danmark?
 17. I 1864 afstod Danmark hertugdoemmerne Slesvig og Holsten. Hvorfor?
 18. Danmarkshistoriens bedst kendte billedhugger levede fra 1770 til 1844, og i Koebenhavn blev der bygget et museum til hans skulpturer. Hvad hed han?
 19. Under 1. verdenskrig var Danmark?
 20. Hvornaar fik Danmark sin foerste kvindelige minister?
 21. Hvilken afstemning endte med et ja i 1986?
 22. Hvornaar er grundloven senest blevet aendret?
 23. En regering bestaar af ministre. Hvor mange ministre skal der udpeges?
 24. Hvor mange medlemmer af Europa Parlamentet blev valgt i Danmark ved valget i 2004?
 25. Hvor stor en del af alle beskaeftigede arbejder i det offentlige, naar man medtager alle de offentlige opgaver (undervisning, administration, sundhed, service osv.)?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.