Наистина ли я/го обичаш? ;d

Разбери дали наистина имаш чувства към твоя човек, или просто се заблуждаваш че имаш :) Разбира се, един тест никога не определя всичко, но е добре да се знае, нали?

Настина ли са ти такиа чувствата към човека до теб? разбери сега :))Успех и дано резултатът ви да е висок :) винаги можете да промените резултата ви ако промените някои неща във връзката ви, но запомнете, че един тест не решава вашата връзка! не се ядосвайте :)

Created by: Mimito
 1. К, от колко време имаш чувства към този човек?
 2. Можеш ли да кажеш всичко на този човек?
 3. Мислиш ли, че чувствата ви са взаимни? ;dd
 4. Имате ли много общи интереси ;d
 5. Праиш ли сичко възможно да се чувате всеки ден или през 1-2 дена, поне за малко ;d?
 6. познавате ли неговите/нейните приятели?
 7. познаваш ли родителите и/му?
 8. привлича ли ви сексуално? ;p
 9. карате ли се често?
 10. малко по-извратен въпрос ;d;d;d момичета-възбуждал ли ви е някога? момчета-вдигали ли сте го някога заради нея ;ddd
 11. мислите ли я/го за красив/а?
 12. мислите ли я/го за забавен/забавна?
 13. мислите ли я/го за интелигентна?
 14. заглеждате ли други момичета/момчета?
 15. честно - изневерявали ли сте / смятали ли сте някога да и/му изневерите? ;d
 16. готови ли сте на всичко за този човек?
 17. Какво ще стане, ако загубите този човек?
 18. сега - смятате ли, че обичате този човек?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.