Teoloji Testi Turkce

Dinler tarihi, dinleri benzer ve farklı yönleri ile karşılaştırmalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının temelinde karşılaştırma, tarih ve din olmak üzere üç olgu bulunmaktadır. Bunlardan karşılaştırma kelimesi bu bilim dalının genel metodunu belirtir

İlk insanlar doğayı açıklayamadıkları için doğayı ve hayvanları Tanrı kabul etmişlerdir. Ayrıca doğa şartlarından korunmak için Şamanizm hareketinin temellerini atmışlardır. MÖ 10.000 yılında inşa edildiği düşünülen, tarihin ilk tapınağı olan Göbeklitepe'de (günümüzde Şanlıurfa ili) ilk kez ölüleri gömme gelenekleri uygulanmıştır

Created by: Alfa Berlin
  1. Tanrının Varlıgı:
  2. Peygamberler ve dinler:
  3. gunahlarınız karsılıgı tanrı tarafından cezalandırılmaktan korkar mısınız?
  4. tanrının varlıgını veya yoklugunu sık sık tartısır mısınız.
  5. peygamberlerin mucizeleri:
  6. Evrim:
  7. Ezan sesi , Kilise canı gibi sesler insanları rahatsız ettiginde dava acmaları saygısızlık degildir.
  8. Kutsal Kitaplarda celiski var mıdır?
  9. nazar , cinler ,melekler , seytanlar gibi seyler gercekmidir?
  10. ülkeler kendi dinlerinin kanunlarıyla yonetilmelidir

Rate and Share this quiz on the next page!
You're about to get your result. Then try our new sharing options. smile

What is GotoQuiz? A fun site without pop-ups, no account needed, no app required, just quizzes that you can create and share with your friends. Have a look around and see what we're about.

Home
Search
Trending