siyasi ideoloji testi

This is a quiz about some of political ideologies in Turkey. There are 9 different ideologies in this quiz.

Mostly there are yes-no questions. 2 of all questions are elective and they have multiple options.

Created by: ryaon goncelar

 1. DEVLET
 2. Laiklik olmalı mı?
 3. Din bir milletin vazgeí§ilmezidir
 4. Ä°ÅŸverenler kazandıklarını eÅŸit olarak iÅŸí§iyle paylaÅŸmalıdır
 5. Herkes istediÄŸi gibi giyinme kuÅŸanma hakkına sahiptir. í–yleyse her alanda í¶zgí¼rce tí¼rban takılabilir.
 6. Anadilde eÄŸitim bir haktır ve kí¼rtí§e eÄŸitim verilebilmelidir.
 7. Devlete zarar verecek haberler yapın medya yargılanmalıdır
 8. Yapılan her iş eşit değere sahip olmalıdır
 9. Kí¼rtí§e propoganda yapanlar yargılanmalıdır
 10. Tí¼rkiye'de Tí¼rk kime denmeli?
 11. Okullar ve Hastaneler í¶zelleÅŸtirilerek herkese í¼cretli olmalıdır.
 12. Protesto yí¼rí¼yí¼ÅŸlerinde devlete zarar verecek yí¶nde sí¶ylem veya hareket olduÄŸunda polis tarafından mí¼dahale edilmelidir.
 13. EÄŸitim ve saÄŸlık gibi hizmetler devlet tarafından karşılanarak í¼cretsiz olmalıdır.
 14. Marihuana yasallaştırılmalıdır
 15. Suí§lu geí§miÅŸi bulunan kimselerin oy kullanmasına izin verilmemelidir
 16. Ekonomik bí¼yí¼meye destek verecek her tí¼rlí¼ uygulama halkın yararınadır
 17. Tí¼rkiye comehuriyetinin tek resmi dili Tí¼rkí§e olup, í¼lkede yaÅŸamaya baÅŸlayan herkese Tí¼rkí§e í¶ÄŸrenme zorunluluÄŸu getirilmelidir.
 18. Kí¼rtaj suí§ olmalıdır
 19. Toplumun bazı kesimlerinin í¼remesine izin verilmemelidir.
 20. íœst sınıfa mensup kimseler orta sınıftan daha fazla vergi vermelidir.
 21. Okullarda fen derslerinde akıllı tasarım (evrenin ve ií§erisindeki canlıların doÄŸal seí§ilim gibi modern bilimin kabul ettiÄŸi sí¼reí§lerle oluÅŸamayacağını, bu nedenle zeki ve biliní§li bir varlık tarafından tasarlandığını iddia eden bir gí¶rí¼ÅŸ) gí¶rí¼ÅŸí¼ de í¶ÄŸretilmelidir
 22. imam nikahı zorunlu hale getirilmelidir
 23. Ailede babanın gí¶revi í§alışmak, annenin gí¶revi evde í§ocuk bakmaktır
 24. Video oyunlarındaki ÅŸiddetli ií§erik devlet tarafından acilen sansí¼rlenmelidir
 25. Halk protestolarını gerí§ekleÅŸtirmede diÄŸer insanların can ve mal kaybına sebebiyet vermeyecek ÅŸekilde sınırsız yetkiye sahip olmalıdır
 26. Eşcinsel evlilikleri yasallaştırılmalıdır
 27. í–tenazi yasallaÅŸtırılmalıdır
 28. Tí¼rkiye Federal comehuriyeti kurulmalı ve kí¼rtlere í¶zerklik verilerek Kí¼rdistan eyaleti oluÅŸturulmaılıdır

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.