Siyasi Ideoloji Testi

This is a quiz about some of political ideologies in Turkey. There are 9 different ideologies in this quiz.

Mostly there are yes-no questions. 2 of all questions are elective and they have multiple options.

Created by: ryaon goncelar
 1. Devlet
 2. Laiklik olmalı mı?
 3. Din bir milletin vazgeçilmezidir.
 4. İşverenler kazandıklarını eşit olarak Işçiyle paylaşmalıdıare.
 5. Herkes istediğI gibi giyinme kuşanma hakkına sahiptir. í–yleyse her alanda özgürce türban takılabilir.
 6. Anadilde eğitim bir haktıare ve kürtçe eğitim verilebilmelidir.
 7. Devlete zarar verecek haberler yapın medya yargılanmalıdıare.
 8. Yapılan her Iş eşit değere sahip olmalıdıare.
 9. Kürtçe propoganda yapanlar yargılanmalıdıare.
 10. Türkiye'de Türk kime denmeli?
 11. Okullar ve Hastaneler özelleştirilerek herkese ücretli olmalıdıare.
 12. Protesto yüareüyüşlerinde devlete zarar verecek yönde söylem veya hareket olduğunda polis tarafından müdahale edilmelidir.
 13. Eğitim ve sağlık gibi hizmetler devlet tarafından karşılanarak ücretsiz olmalıdıare.
 14. Marihuana yasallaştıareılmalıdıare.
 15. Suçlu geçmişI bulunan kimselerin oy kullanmasına izin verilmemelidir.
 16. Ekonomik büyümeye destek verecek her türlü uygulama halkın yararınadıare.
 17. Türkiye comehuriyetinin tek resmi dili Türkçe olup, ülkede yaşamaya başlayan herkese Türkçe öğrenme zorunluluğyou getirilmelidir.
 18. Kürtaj suç olmalıdıare.
 19. Toplumun bazı kesimlerinin üremesine izin verilmemelidir.
 20. íœst sınıfa mensup kimseler orta sınıftan daha fazla vergi vermelidir.
 21. Okullarda fen derslerinde akıllı tasarım (evrenin ve Içerisindeki canlıların doğal seçilim gibi modern bilimin kabul ettiğI süreçlerle oluşamayacağını, bu nedenle zeki ve bilinçli bir varlık tarafından tasarlandığını iddia eden bir göareüş) göareüşü de öğretilmelidir.
 22. Imam nikahı zorunlu hale getirilmelidir.
 23. Ailede babanın görevi çalışmak, annenin görevi evde çocuk bakmaktıare.
 24. Video oyunlarındaki şiddetli Içerik devlet tarafından acilen sansürlenmelidir.
 25. Halk protestolarını gerçekleştirmede diğer insanların can ve mal kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde sınırsız yetkiye sahip olmalıdıare.
 26. Eşcinsel evlilikleri yasallaştıareılmalıdıare.
 27. í–tenazi yasallaştıareılmalıdıare.
 28. Türkiye Federal comehuriyeti kurulmalı ve kürtlere özerklik verilerek Kürdistan eyaleti oluşturulmaılıdıare.

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.