siyasi ideoloji testi

This is a quiz about some of political ideologies in Turkey. There are 9 different ideologies in this quiz.

Mostly there are yes-no questions. 2 of all questions are elective and they have multiple options.

Created by: ryaon goncelar

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. DEVLET
 2. Laiklik olmalı mı?
 3. Din bir milletin vazgeçilmezidir
 4. İşverenler kazandıklarını eşit olarak işçiyle paylaşmalıdır
 5. Herkes istediği gibi giyinme kuşanma hakkına sahiptir. Öyleyse her alanda özgürce türban takılabilir.
 6. Anadilde eğitim bir haktır ve kürtçe eğitim verilebilmelidir.
 7. Devlete zarar verecek haberler yapın medya yargılanmalıdır
 8. Yapılan her iş eşit değere sahip olmalıdır
 9. Kürtçe propoganda yapanlar yargılanmalıdır
 10. Türkiye'de Türk kime denmeli?
 11. Okullar ve Hastaneler özelleştirilerek herkese ücretli olmalıdır.
 12. Protesto yürüyüşlerinde devlete zarar verecek yönde söylem veya hareket olduğunda polis tarafından müdahale edilmelidir.
 13. Eğitim ve sağlık gibi hizmetler devlet tarafından karşılanarak ücretsiz olmalıdır.
 14. Marihuana yasallaştırılmalıdır
 15. Suçlu geçmişi bulunan kimselerin oy kullanmasına izin verilmemelidir
 16. Ekonomik büyümeye destek verecek her türlü uygulama halkın yararınadır
 17. Türkiye comehuriyetinin tek resmi dili Türkçe olup, ülkede yaşamaya başlayan herkese Türkçe öğrenme zorunluluğu getirilmelidir.
 18. Kürtaj suç olmalıdır
 19. Toplumun bazı kesimlerinin üremesine izin verilmemelidir.
 20. Üst sınıfa mensup kimseler orta sınıftan daha fazla vergi vermelidir.
 21. Okullarda fen derslerinde akıllı tasarım (evrenin ve içerisindeki canlıların doğal seçilim gibi modern bilimin kabul ettiği süreçlerle oluşamayacağını, bu nedenle zeki ve bilinçli bir varlık tarafından tasarlandığını iddia eden bir görüş) görüşü de öğretilmelidir
 22. imam nikahı zorunlu hale getirilmelidir
 23. Ailede babanın görevi çalışmak, annenin görevi evde çocuk bakmaktır
 24. Video oyunlarındaki şiddetli içerik devlet tarafından acilen sansürlenmelidir
 25. Halk protestolarını gerçekleştirmede diğer insanların can ve mal kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde sınırsız yetkiye sahip olmalıdır
 26. Eşcinsel evlilikleri yasallaştırılmalıdır
 27. Ötenazi yasallaştırılmalıdır
 28. Türkiye Federal comehuriyeti kurulmalı ve kürtlere özerklik verilerek Kürdistan eyaleti oluşturulmaılıdır

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.