Oled sa Pon või Zi?

It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.

It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quizzzz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.It's not a guiz i made myself. I did a quiz "Are you Pon or Zi" to estonian language.

Created by: Pille of Pille blooooog .
(your link here more info)

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Kas sa tahaksid endale laulvat jaanalindu koduloomana?
 2. Kas teeksid oma armastatule koogi?
 3. Kas sa sööksid selle küpsise ennem ära?
 4. Kas sulle meeldib süüa kummikarukeste päid?
 5. Kui sa läheksid oma armastatule lilli korjama ja see lõpeb sellega, et kärbsepüünis hammustab sind, siis mida sa teed?
 6. Oskad sa hästi ninjat mängida?
 7. Kui kellegi kala sureb, siis mida sa teed?
 8. Kui sa kaitsed kedagi ämbliku eest, siis sa ... ?
 9. Sulle ei meeldi teod.
 10. Hoiad sa alati oma armastatul silma peal, kui ta magab?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.