NE KADAR SFL'LİSİN

Quiz Image

Samsun Fen Taverna gururla sunar... Testimiz 15 sorudan oluşmaktadır. Başarılar dileriz iyi eğlenceler! .....

. .. ... ......

Created by: Samsun Fen Taverna

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Okula girerken kapıyı;
 2. İsmail Abi ;
 3. Aldığım topları;
 4. İngilizce Sınıfı ve Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarlarına giderken ;
 5. Das, Suslu, Saksu;
 6. Yangın merdivenini ;
 7. "Okul forması olmalı ya"
 8. Başkanlık vaatleri ;
 9. Sözel derslere ilgili;
 10. Hıdır Hoca ;
 11. İstiklal Marşı'nda kime bakıyorsunuz?
 12. Yemekhanye giderken;
 13. Selçuk Aksu'nun kuşunun türü
 14. Home belgeseli ;
 15. Okul maçlarına;

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.