Kto jest twoją książkową przyjaciółką?

Quiz Image

Wiele razy zapewne chciałaś się dowiedzieć jak wygląda życie w książce i spotkać się z bohaterami. Ten quiz pokaże jak bardzo podobna jesteś do niektórych bohaterek i czy udałoby Ci się z nimi zaprzyjaźnić. Zapraszam, Monika

JesteÅ› ciekawy twojej książkowej odpowiedniczki? Osoby z którÄ… możesz siÄ™ zaprzyjaźnić? Nic prostszego! Wykonaj ten quiz a dowiesz siÄ™ która z książkowych bohaterek może zostać twojÄ… towarzyszkÄ….

Created by: Monika

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Co cenisz u swoich przyjacióÅ‚?
 2. ZajÄ™cie, które najbardziej lubisz to:
 3. BroÅ„ którÄ… byÅ› wybraÅ‚ do obrony?
 4. Twoja natura to raczej:
 5. Jakie książki i filmy lubisz?
 6. Kolor który lubisz?
 7. Chcesz aby twój chÅ‚opak byÅ‚:
 8. Twoim ulubionym zwierzęciem jest:
 9. Wybierz sÅ‚owo które opisuje twoje życie:
 10. Co sprawia, że kochasz ten świat?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.