Intrebari Electrotehnica ANRE

ANRE organizeaza, in perioada 09.01.2012 – 08.06.2012, sesiunea de Primavara 2012 a examenului de autorizare a electricienilor care proiecteaza si executa instalatii electrice racordate la SEN

30 - martie -2012 Publicarea listei tuturor candidatilor (solicitanti care indeplinesc/ nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulament pentru a participa la examen), cu indicarea motivelor de neindeplinire, unde este cazul si cu precizarea centrului í®n care vor sustine examenul

Created by: Florin Hebean

 1. 3 condensatoare aví¢nd capacitatea C1=100 μF, C2=50 μF, C3=100 μF legate í®n paralel, au capacitatea echivalentă.
 2. A doua lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi (L diferit de N), ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric:
 3. AAR se utilizează í®n scopul:
 4. Alunecarea s a unui motor asincron are valori
 5. Atunci cí¢nd se compensează energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea í®n reÅ£eaua electrica:
 6. Bobinele de stingere din staţiile electrice de transformare sunt echipamente pentru:
 7. Bobinele pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit au:
 8. Cí¢mpul electrostatic este descris prin:
 9. Cí¢mpul magnetic poate fi produs:
 10. Cí¢mpuri fără surse sunt:
 11. Cantitatea de căldura produsí£ la trecerea curentului electric printr-un conductor este:
 12. Cantitatea de electricitate cu care se í®ncarcă o baterie de n condensatoare montate í®n serie, fiecare de capacitate C, este:
 13. Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, aví¢nd capacităţile C12=C23=C31 =C ÅŸi neglijí®nd influenÅ£a pămí¢ntului, este:
 14. Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare aví¢nd capacitatea C, montate í®n serie este egală cu:
 15. Capsularea monopolară conduce la :
 16. 'Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare:
 17. Care dintre relaţiile următoare este adevărată:
 18. Care element nu se foloseÅŸte la reglarea tensiunii í®n reÅ£elele electrice:
 19. Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 Ω, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore:
 20. Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt:

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.