Almanyada yaşam size uygunmu ?

"Çok sayıda akıllı insan var, ancak birkaç gerçek dahi var. Genius, zaten, oldukça istisnai bir durum. Bir dahi nedir? Bir dahi, olağanüstü zekası olan, karmaşık sorunları çözebilen ve dünyayı görebilen kişidir. Tamamen yeni bir bakış açısı.

"Çok sayıda akıllı insan var, ancak birkaç gerçek dahi var. Genius, zaten, oldukça istisnai bir durum. Bir dahi nedir? Bir dahi, olağanüstü zekası olan, karmaşık sorunları çözebilen ve dünyayı görebilen kişidir. Tamamen yeni bir bakış açısı. "

Created by: smerzz

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Nasıl bir çalışma stiliniz var ?
 2. Feminizm hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 3. Erkek ilk buluşmada kız arkadaşının hesabını ödemelimi ?
 4. Yaşam tarzınızı ne olarak benimsiyorsunuz ?
 5. Düğün kına gelinlik vs gibi adetler hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 6. Güzel kızların sadece yakışıklı erkeklere bakması sizce hakmıdır ?
 7. Telefondan bakkala sipariş vermek yemek sepetinden yemek sipariş etmek gibi durumlar sizin için ne kadar önemli ?
 8. Ev ve konutun sizin için önemi nedir ?
 9. Eğitim veya meslek durumunuz nedir ?
 10. Dil öğrenme yeteneğiniz nasıldır ?
 11. Özgüvenlimisiniz yoksa çekingen bir bireymi ?
 12. Ten renginiz nedir ?
 13. Almanyada sizce ırkçılık varmı ?
 14. Sporla aranız nasıl ?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.