Poll: Will you be my gf?

Kytfkuyg,jgj,gjtryktfuyglutdjtrdyig'oiykyrsyrjdryfkytkuyftkydjtrdkyfukfkytdjtrjytdyktfluyfyktdjtrdkytfuyg'yifluyfufykdrtrdkktyft.

Will you be my gf?

See Results
by doglovergirl

This is a beta test of the new GoToQuiz polls! Create your own, it's easy.

To post this poll on the GoToQuiz Forums, use this code:

Sharing

Share this poll using it's full URL:


Or by using it's short URL:

Home
Search
Trending