Kto jest twoim boskim rodzicem?

Cały świat istnieje i utrzymuje się dzięki bogom. Natura i wszystko, co żywe jest ich dziełem. Największym darem od nich są półbogowie-dzieci ludzi i bogów, którzy bronią ludzkości. Chcesz się dowiedzieć kto jest twoim rodzicem? Zapraszam! :)

Chcesz się dowiedzieć, ko jest twoim boskim rodzicem? To idealne miejsce dla ciebie! Test jest prosty, krótki i po polsku. Każdy może poświęcić na niego swój czas ;)

Created by: Julia

Are you ready for...
Our "When Will I Die" Quiz?

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. JEsteś dobry/a w...
 2. Jak oceniają cię znajomi?
 3. Jak ty byś siebie ocenił?
 4. Jaki kolor najbardziej do ciebie pasuje?
 5. Masz rodzeństwo?
 6. Co wolisz?
 7. Wolisz...?
 8. Jaką pogodę wolisz?
 9. Lepiej wychodzą ci...?
 10. liczba najbardziej zbliżona do twojego szczęśliwego nr to...

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.