Kim bys byl, gdybys byl humanista?

To quiz nie tylko dla inzynierow. Sprawdz jakie jest twoje prawdziwe humanistyczna alter-ego, yo! (hej, tralala hej, tralala hej, tralala hej, tralala )

hej, tralala hej, tralala hej, tralala hej, tralala hej, tralala hej, tralala hej, tralala hej, tralala hej, tralala hej, tralala hej, tralala hej, tralala

Created by: Sloninka

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Twoja ulubiona ksiazka?
 2. Twoj znajomy w rozmowie rzuca tekstem "Nie moge patrzec jak czarnuchy chodza za reke z polskimi dziewczynami". Co myslisz?
 3. Zycie jest...
 4. Pijemy?
 5. Co dzis ogladamy?
 6. Widzisz w autobusie dziewczyne z licznymi kolczykami i duzymi tunelami w uszach. Co myslisz?
 7. Co sadzisz o facetach uzywajacych pudru?
 8. Czy nie byloby super moc cofnac sie w czasie?!
 9. kolor czerwony...
 10. Naprawde nie mam pomyslu na to pytanie.

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.