Jaką postacią z Avatara jesteś (PL)

Jaką postacią z Avatara - legendy Aanga jesteś? Sprawdź! Po Polsku - jeśli kogoś englisz jest słaby. Dedykacja dla mojej przyjaciółki Julii =) Jula - trzymaj się! Specjalnie dla niej w quizie jest Azula...

Kim jesteś? Katara, Sokka, Aang, może Azula? Sprawdź to za pomocą tego quizu. I nie musisz się męczyć z angielskim - teraz pl! Jak ktoś ma pretensje, że nie po angielsku, to cóż. Skarg nie przyjmuję. OD NIKOGO!!!

Created by: Ollldziaaaa!!!!

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Który z żywiołów najbardziej lubisz?
 2. Czy masz przyjaciół???
 3. Jakie jest twoje ulubione zwierzę?
 4. Widzisz dziewczynę w krzakach. Co robisz?
 5. Czy jesteś wegetarianinem?
 6. Jaki jesteś?
 7. Czy lubisz zwierzęta?
 8. Jak myślisz - kim jesteś?
 9. A kogo najbardziej NIE lubisz?
 10. A... z niewymienionych w quizie - kogo najbardziej lubisz?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.