Kilalao kalaza Malagasy

Kilalao kalaz dia kilalao amin'ny fiteny malagasy ary natao manokana ho an'ireo olona mahay miteny Malagasy . Ny tantara aloha no nampidirinay eto fa azo atao amin'ny kolotsaina, jeografia koa ny laza adina .

Fantatrao ve Madagasikara manasa anao ary aho hanao ny quizz kalaza e dia izay kalaza no arahabaina e . Ho anao izay liana amin'ny kilalao dia mbola hisy ny dingana faharoa .

Created by: ilayfitia of ilayfitia.
(your link here more info)
1. What is your age?
Under 18 Years Old
18 to 24 Years Old
25 to 30 Years Old
31 to 40 Years Old
41 to 50 Years Old
51 to 60 Years Old
Over 60 Years Old
2. What is your gender?
Male
Female
3. iza no Mpanjakan'i Madagasikara ?
Radama I
Andrianampoinimerina
Ranavalona I
4. Iza no mpanjaka nampivondrona an'imerina enina toko
Radama I
Andrianampoinimerina
Rasoherina
5. iza no mpanjaka nampihinana hena omby ny vahoaka ?
Rasoherina
Andrianampoinimerina
Ralambo
6. Iza no mpanjaka nampiditra ny fampianarana voalohany teto Madagasikara ?
Ranavalona III
Radama III
Radama I
7. Iza ilay mpanjaka niaro ny fomba malagasy ka nandroaka vahiny ?
Rasoanantenaina
Ranavalona I
Rainilaiarivony
8. Iza no mpanjaka nampiditra malalaka ny fivavahana kristiana teto Madagasikara ?
RadamaIII
Ranavalona II
Rainandriamampandry
9. Iza no mpanjaka farany teto Madagasikara ?
Rasoherimanjaka
Ranavalona III
Ralambo
10. iza no mpanjaka niamboho fa nokendaina
Radama II
Ralambo
Rasoherina
11. iza ilay mpanjaka natao sesi-tany tany algerie nandritra ny fanjanahatany teto Madagasikara ?
Ranavalona III
Rasoherina
Radama I
12. Inona ny firavaka nampiavaka ny mpanjaka vavy taloha ?
Perla
Volafotsy
Voahangy mena
13. Taiza no nonina ireo mpanjakan'i Madagasikara ?
Antananarivo
Toamasina
Toliara
14. Firy taona i Radama I dia mpanjaka ?
20 taona
21 taona
18 taona
15. oviana no lasa zanatany Frantsay i Madagasikara ?
1895
1800
1883
16. oviana no foana tanteraka ny fanandevozana teto Mandagasikara
1810
1895
1900
17. Iza ilay mpanjaka efa nanoritra ny fanafoanana ny fanandevozana teo amin'ny fanjakany
Ranavalona III
Ralambo
Radama I
18. inona no anaran'ilay lamba landy sarobidy fampiasan'ny Mpanjaka ?
Landinandriana
Akotofahana
Fahanasarobidy
19. ahoana no filaza ny mpanjaka efa nodimandry izy ?
maty ny mpanjaka
niamboho ny mpanjaka
lasa ny mpanjaka
20. Firy no isan'ireo mpanjaka vavy nanjaka teto Madagasikara ?
4
3
5

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad

Related Quizzes:

Create a quiz on GotoQuiz. We are a better kind of quiz site, with no pop-up ads, no registration requirements, just high-quality quizzes. Hey MySpace users! You can create a quiz for MySpace, it's simple fun and free.

Sponsored Links

More Great Quizzes